Gratis verzending bij een bestelling boven de €100,-

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ibzmode.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ibzmode.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ibzmode.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van ibzmode.nl  zijn vrijblijvend en ibzmode.nl  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ibzmode.nl. ibzmode.nl  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ibzmode.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Er is een overeenkomst tot stand gekomen voor de afgesproken prijs en deze kan niet ontbonden worden door een prijsverlaging. Wel kun je, je bestelling retour sturen en deze opnieuw plaatsen op www.ibzmode.nl.


Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, incl. BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan via IDEAL, PayPal, Visa, Mastercard, Maestro, Sofort Banking of Klarna. Ga hier naar de voorwaarden mbt Klarna
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ibzmode.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ibzmode.nl.
3.6 Houd altijd rekening met bijkomende invoerrechten als u buiten de EU woont en een bestelling plaatst bij www.ibzmode.nl. Buiten de EU betaald de klant geen 21% btw, zoals klanten binnen de EU dit wel doen, maar wanneer uw aankoopbedrag buiten de EU € 150 of meer is dan betaalt u ook invoerrechten.Artikel 4. Levering 
4.1 De door ibzmode.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ibzmode.nl  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ibzmode.nl  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 ibzmode.nl  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ibzmode.nl  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ibzmode.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan ibzmode.nl  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De retourzending geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. ibzmode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending. 

Artikel 8. Garantie 
8.1 Indien ibzmode.nl  producten aan de afnemer levert, is ibzmode.nl  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop ibzmode.nl  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.  
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door ibzmode.nl  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door ibzmode.nl  in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ibzmode.nl, dan wel tussen ibzmode.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ibzmode.nl, is ibzmode.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ibzmode.nl.

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ibzmode.nl  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ibzmode.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ibzmode.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan ibzmode.nl  schriftelijk opgave doet van een adres, is ibzmode.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ibzmode.nl  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door ibzmode.nl  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ibzmode.nl  deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  ibzmode.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ibzmode.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 ibzmode.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Kortingscodes
Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door ibzmode.nl. Door gebruik te maken van ibzmode.nl kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door ibzmode.nl.
 2. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt. Je vindt specifieke voorwaarden omschreven bij de desbetreffende uiting waarin de kortingscode wordt genoemd.
 3. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen en/of op de te maken verzendkosten.
 4. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 5. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 6. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen. 
 7. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 8. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 9. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 10. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 12. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. 

Inwisselen kortingscode

 1. De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de e-mail of ander bericht waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
 2. Leg een of meer artikelen in je winkelwagentje. Soms worden sommige kortingscodes direct in je winkelwagentje verrekend. 
 3. Ga naar "Bestellen".
 4. Bij het laatste veld kun je de kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes). Tip: de kortingscode werkt niet als je een artikel waarvoor de korting niet geldt in je winkelwagentje plaatst.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


ibzmode.nl is een onderdeel van Zullenwij BV.
Zullenwij BV is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 27287935
BTW nr: NL826177529.B01 

Let's stay in touch!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle new arrivals & acties.
* We'll never share your email with anyone else.
Wij versturen met: shipping_dpd shipping_dhl shipping_postnl
Betaalmethoden: iDEAL PayPal MasterCard Visa Maestro SOFORT Banking Bancontact Klarna Pay Later Digital Wallet
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Ibizamode gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen bij Ibizamode nog gemakkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Dit bericht verbergen Meer over cookies »